Oktatási Központ Debrecen

Házirend

1. A házirend előírásainak betartása mindazon személyekre kötelező érvényű, akik a Prim-Vol Trade Kft-től termet bérelnek, vagy      valamely bérlő tanulói, vendégei, továbbá akik a termekben, vagyk azok előterében, illetve a ház folyosóján, telephelyen tartózkodnak.

2. A termekben és a hozzájuk tartozó közösségi és közhasználatra szolgáló helyiségekben és területen napszaktól függetlenül tartózkodni kell minden, másokat zavaró magatartástól és tevékenységtől. Televízió, rádió, video- és egyéb berendezések úgy működtethetők, hogy azok mások nyugalmát ne zavarják. 

3. A bejárati ajtót zárva kell tartani.

A termek tisztasága

4. A háztartási szemetet a bérlők az erre rendszeresített tárolóedényekbe helyezik el. A tárolóedényekbe kizárólag a háztartási szemét önthető. A nem háztartási vagy négymennyiségű szemét (vegyszerek, törmelék, dobozok stb.) elszállításáról a bérlő köteles gondoskodni.

5. Az épületből tárgyakat kidobni, bármely folyadékot kiönteni tilos.

6. Aki a termeket vagy a közös használatú területet beszennyezi, köteles a szennyeződést saját költségén haladéktalanul megszüntetni.

 A termek állagvédelme

7. A termek állagának védelme minden bérlőt arra kötelez, hogy a termeket és a közös használatra szolgáló helyiségeket a rendeltetésnek megfelelően, a környezet sérelme nélkül, gazdaságosan használja.

8. Minden helyiséghasználó (bérlő, stb.) a takarékos vízfogyasztás érdekében köteles a vizes berendezéseket használat után elzárni, a víz- és csatorna költségek csökkentése érdekében a vízzel takarékoskodni.

9. Minden helyiséghasználó köteles a használat végeztével a termek ablakait becsukni, a villanyt és a klímát lekapcsolni, valamint a fűtést letekerni.

10. Az előző bekezdésben foglaltak ellenére eljáró bérlő a rendelkezések megsértéséből eredő mindennemű kárért felelős.

11. Az épület területén cég- és irányítótáblák, hirdetmények és falragaszok elhelyezéséhez az üzemeltető nem járul hozzá. A termek területén ezek szabadon elhelyezhetők, kizárólag a képzés időtartama alatt. A kihelyezett falragaszok eltávolítása a képzést követően a bérlő kötelessége.

A közös használatú helyiségek, területek használata, tárolási szabályok

12. Minden bérlő jogosult a közös helyiségek és a bérelt terem tárgyainak használatára, ez azonban nem sértheti a többi bérlő jogát és jogos érdekét.

13. A közös használatra szolgáló területek csak a rendeltetésnek megfelelően használhatók.

14. Tűzveszélyes anyag (különösen festék, hígító) és veszélyes hulladék tárolása tilos.

15. A termekbe és a közös használatra szolgáló helyiségekbe állatot bevinni tilos.

16. Minden bérlő jogosult a közös tárolókban az oktatáshoz kapcsolódó tananyagok, magnók és egyéb felszerelések elhelyezésére.

17. A termekben és a folyóson elhelyezett, őrizetlenül hagyott tárgyakért nem vállalunk felelősséget.